Nahajate se tukaj

Register dejanskih lastnikov - rok 19.1.2018

Novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), ki je pričel veljati 19. novembra 2016 je uvedel Register dejanskih lastnikov, ki ga bo upravljal in vzdrževal AJPES.

Register dejanskih lastnikov omogoča zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov, s katerim se zavezancem po ZPPDFT-1 (kamor sodijo tudi računovodski servisi) omogoča dostop do relevantnih podatkov za potrebe izvajanja ukrepa pregleda stranke.

 

KATERI POSLOVNI SUBJEKTI SE VPISUJEJO V REGISTER?

Poslovni subjekti, navedeni v nadaljevanju, so dolžni v Register dejanskih lastnikov vpisati dejanskega lastnika do 19. 1. 2018.

V Register dejanskih lastnikov vpisujejo podatke naslednji poslovni subjekti:

 • gospodarski subjekti, mednje za namene poročanja v Register spadajo:

  • gospodarske družbe in 

  • zadruge;

 • neprofitne organizacije:

  • društva

  • zavodi

  • politične stranke,

  • verske skupnosti,

  • ustanove
    
 • drug poslovni subjekt, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu;
 • tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava.
   

IZJEME, KI JIM NI POTREBNO VPISOVATI DEJANSKIH LASTNIKOV V REGISTER

V Register torej niso dolžni vpisovati podatkov o svojem dejanskem lastniku:

 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebniki, kot so odvetniki, notarji, zasebni zdravstveni delavci ipd.
 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, kadar je lastnik fizična oseba
 • neposredni in posredni proračunski uporabniki.

Poleg navedenih se v Register ne vpisujejo poslovni subjekti, gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

 

KDO JE ODGOVOREN ZA PRAVILNOST PODATKOV?

Za pravilnost podatkov, vpisanih v Register dejanskih lastnikov so odgovorni poslovni subjekti sami.

 

KATERI PODATKI SE VPISUJEJO V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV?

V register se vpišejo naslednji podatki: 

 • podatki o poslovnem subjektu: 

  • firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka, datum vpisa in izbrisa poslovnega subjekta – za poslovne subjekte, vpisane v Poslovni register Slovenije, 

  • firma, naslov, sedež, davčna številka, datum vpisa in izbrisa iz davčnega registra – za poslovne subjekte, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije; 

 • podatki o dejanskem lastniku: osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora ter datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra; 

 • v primeru iz točke b) prvega odstavka 37. člena zakona podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava. 

V registru se bodo poleg zadnjega stanja podatkov o dejanskih lastnikih ohranjali tudi vsi pretekli vpisi, spremembe podatkov in izbrisi po času nastanka in vrstah dogodkov. Podatki v registru bodo dostopni še pet let po izbrisu poslovnega subjekta iz poslovnega registra oziroma iz davčnega registra, za organe odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzorne organe pa bodo ti podatki trajno dostopni. 

 

KDO BO IMEL JAVNI IN BREZPLAČNI DOSTOP DO PODATKOV O DEJANSKIH LASTNIKIH?

Javni in brezplačno dostopni na spletni strani upravljavca registra bodo naslednji podatki dejanskih lastnikov:

 • o osebnem imenu, 
 • o stalnem in začasnem bivališču, 
 • o višini lastniškega deleža ali obliki nadzora dejanskih lastnikov ter 
 • datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra.

 

 

VEČ POJASNIL NA AJPES

najdete na naslovu

https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno#b619

 

ČE ŽELITE, DA VPIS DEJANSKIH LASTNIKOV OPRAVIMO PRI NAS,

nam to sporočite najkasneje do petka, 9.12.2017, na mail pavla.zadnikar@vencelj.si.

Pred oddajo podatkov Vam bomo predlog vpisa posredovali v potrditev.

 

Povzeto po spletnih straneh ZRS in AJPES.